logo logo

Talet Omarovich EYUBOV

Talet EYUBOV, USSR Azerbaydzhan poet and translator.

Background

  • EYUBOV, Talet was born in 1917.

  • See on larger map
    Born 1917
    Nationality