logo logo

Yevgeniy Lvovich SHVARTS

Yevgeniy SHVARTS, Russ, writer and playwright.

Background

  • SHVARTS, Yevgeniy was born in 1904.

  • See on larger map
    Born 1904
    Nationality