Log In

Chiu-Shia Fen Edit Profile

Engineering educator

Chiu-Shia Fen, Chinese engineering educator.

Background

Fen, Chiu-Shia was born on September 23, 1963 in Taiwan, China.

Education

Doctor of Philosophy, University Michigan, 1993.

Career

Associate professor Feng Chia University, since 2000.