Log In

Jiunn-Nan Hwang Edit Profile

Electrical engineer

Jiunn-Nan Hwang, Chinese electrical engineer. Scholar, Lucent, 2001.

Background

Hwang, Jiunn-Nan was born on June 23, 1978 in MiaoLi, Taiwan.

Education

Master, NSYSU, Kaoshiung, Taiwan, 2002.