Log In

Kazuaki Kitou Edit Profile

Manufacturing executive

Kazuaki Kitou, Japanese manufacturing executive. Member of Japan Society of Mechanical Engineers, Atomin Energy Society of Japan.

Background

Kitou, Kazuaki was born on August 19, 1969 in Kitakyushu-shi, Japan. Son of Kitou Taketoshi and Kitou Rumiko.

Education

Bachelor of Science, University of Tsukuba, 1988—1993. Master of Science, University of Tokyo, 1993—1995. Doctor of Philosophy, University of Tokyo, 1995—1998.

Career

Researcher Hitachi Ltd., Hitachi-shi, Japan, since 1998.

Membership

Member of Japan Society of Mechanical Engineers, Atomin Energy Society of Japan.

Interests

  • Other Interests

    Skiing.

Connections

Married Kitou Yoshiie, June 6, 1969. 1 child Kitou Yamato.

father:
Kitou Taketoshi

mother:
Kitou Rumiko

spouse:
Kitou Yoshiie

child:
Kitou Yamato Kitou