Log In

Li-Sheng Wang Edit Profile

applied mechanics engineer

Li-Sheng Wang, Chinese applied mechanics engineer. Second lieutenant Chinese Air Force, 1983-1985. Member Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Background

Wang, Li-Sheng was born on November 25, 1961 in Keelung, Taiwan, Republic of China. Son of In-Tsung and Ping-Ching (Yang) Wang.

Education

Bachelor of Science, National Taiwan University, Republic of China, 1983. Master of Science, University Maryland, 1987. Doctor of Philosophy, University Maryland, 1990.

Career

Research associate University Maryland, College Park, 1990-1991. Associate professor National Taiwan University, Taipei, Republic of China, 1991-1997, professor Republic of China, since 1997.

Membership

Second lieutenant Chinese Air Force, 1983-1985. Member Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Connections

Married Yuh-Yin Wu, June 29, 1986. Children: Taoru, Iru, Shuan-Ru.

father:
In-Tsung Wang

mother:
Ping-Ching (Yang) Wang

spouse:
Yuh-Yin Wu

child:
Taoru Wang

child:
Iru Wang

child:
Shuan-Ru Wang