Log In

Wang Zhen Edit Profile

consultant , Engineering educator

Wang Zhen, engineering educator, consultant. Achievements include research in pollution control.

Background

Zhen, Wang Son of Wang Shan Ji and Ji Rong Zhen.

Education

Doctor of Philosophy in Environmental Science & Technology, Nankai University, Tianjin, 2007.

Career

Teacher & vice. professor, consultant Shandong Institute, Light Industry, Jinan, China, since 1996.

Achievements

  • Achievements include research in pollution control.

Connections

Married Yue Fang Tong, July 30, 1999. 1 child Wang Xin Rui.

father:
Wang Shan Ji

mother:
Ji Rong Zhen

spouse:
Yue Fang Tong

child:
Wang Xin Rui Zhen