Log In

Wu Chung Chan Edit Profile

educator , Civil engineer

Wu Chung Chan, Chinese civil engineer, educator. Member advisory board Bureau Intellectual Property, Taipei, 1997—2002, Environmental Protection Agency, Taipei, 1999—2001, Hsinchu Country Government, Taiwan, 1999—2003.

Background

Chan, Wu Chung was born on April 2, 1954 in Tainan, Dong Shan, Taiwan. Son of Ding-Wang and Zhang-Ren Chan.

Education

Bachelor of Science, Tung-Hai University, 1976. Master of Science, Tsing-Hua University, 1984. Doctor of Philosophy, Tsing-Hua University, 1988.

Career

Manager plant China Camphor Company Ltd., Taoyuan, 1976—1984. Lecturer, associate professor Kuang-Wu Institute of Technology, Taipei, Taiwan, 1984—1990. Associate professor Chun-Hua University, Hsinchu, Taiwan, 1990—1994, professor, since 1994.

Membership

Member advisory board Bureau Intellectual Property, Taipei, 1997—2002, Environmental Protection Agency, Taipei, 1999—2001, Hsinchu Country Government, Taiwan, 1999—2003.

Connections

Married Jian-Lian Wu, May 24, 1980. Children: Yong-Cheng, Yong-Jun.

father:
Ding-Wang Chan

mother:
Zhang-Ren Chan

spouse:
Jian-Lian Wu

child:
Yong-Cheng Chan

child:
Yong-Jun Chan