Log In

Hiroshi Tsukimoto Edit Profile

Computer science researcher

Hiroshi Tsukimoto, Japanese Computer science researcher. Member Association for Computing Machinery.

Background

Tsukimoto, Hiroshi was born on April 14, 1955 in Tokyo. Son of Michihiko and Sadako Tsukimoto.

Education

Bachelor of Engineering, University Tokyo, 1978; M of Engineering, University Tokyo, 1980; D of Engineering, University Tokyo, 1994.

Career

System engineer, Toshiba Corporation, Tokyo, 1980-1989; senior research scientist, Toshiba Corporation, Tokyo, since 1990.

Membership

Member Association for Computing Machinery.

Connections

father:
Michihiko Tsukimoto

mother:
Sadako Tsukimoto