Log In

I-chuan Li Edit Profile

Nursing educator , researcher

I-chuan Li, Chinese nursing educator, researcher. Registered Nurse Executive Yuan, Taiwan, 1984.

Background

Li, I-chuan was born on July 10, 1963 in Taipei, Taiwan. Daughter of Jing-jong Li and Liou-nai Liu.

Education

Bachelor, Kaohsiung Medical College, 1985. Master of Science, Indiana University, 1990. Doctor in Nursing Science, Indiana University, Indianapolis, 1993.

Career

Clinical nurse General Veterans Hospital, Taipei, Taiwan, 1986—1988. Associate professor National Yang-Ming University, 1994—2005, professor, since 2005.

Achievements

  • Registered Nurse Executive Yuan, Taiwan, 1984.

Connections

Married Youn-jing Lin, January 2, 1992. Children: Wei-gin Lin, Wei-ging Lin children: Ting-ging Lin, Youn-ging Lin.

father:
Jing-jong Li

mother:
Liou-nai Liu

spouse:
Youn-jing Lin

child:
Wei-gin Lin Li

child:
Youn-ging Lin Li

child:
Wei-ging Lin children: Ting-ging Lin Li