Log In

Ji Liang Xia Edit Profile

Engineering educator

Ji Liang Xia, Chinese engineering educator. Recipient 3d Heyingdong Educational award Heyingdong Educational Committee, 1992. Member American Society of Mechanical Engineers, New York Academy of Sciences, China Society Mechanical Engineering, China Society Power engineering.

Background

Xia, Ji Liang was born on January 7, 1959 in Yuanjian, Hunan, China. Son of Guo Hua Xia and Ji Xiu Chen.

Education

Bachelor Engineering, Chongqing University, China, 1982. Master Engineering, Chongqing University, China, 1984. Doctor of Philosophy in Engineering, Chongqing University, China, 1989.

Career

Teacher, Zujiazhe Middle School, Yuanjian, China, 1975-1977; associate professor, Chongqing U., 1990-1991; assistant fellow researcher, Chongqing U., 1984-1989; academic guest professor, Swiss Federal Institute Technology, Zurich, since 1992.

Membership

Member American Society of Mechanical Engineers, New York Academy of Sciences, China Society Mechanical Engineering, China Society Power engineering.

Connections

Married Ling Fang, October 1, 1984. 1 child, Chuqing.

father:
Guo Hua Xia

mother:
Ji Xiu Chen

spouse:
Ling Fang

child:
Chuqing Xia