Log In

Jin-Long Lu Edit Profile

science educator

Jin-Long Lu, science educator. Grant, National Science Committee, 2007-2008. Member of Chinese Institute Transportation.

Background

Lu, Jin-Long Son of Chun-Sha Lin Lu.

Education

Doctor of Philosophy, National Cheng Kung University, Tainan, 1999.

Career

Assistant professor Kuan Shan University of Technology, Tainan, 1999—2000, Chang Jung Christan University, since 2009.

Membership

Member of Chinese Institute Transportation.

Connections

Married Shun-Yin Chiu, June 10, 2002. 1 child Fang-Yu.

father:
Chun-Sha Lin Lu Lu

spouse:
Shun-Yin Chiu

child:
Fang-Yu Lu