Log In

Neng-Hui Shih Edit Profile

Business administration educator

Neng-Hui Shih, business administration educator. Member of Academy Business Modernization (director since 2004).

Background

Shih, Neng-Hui was born on June 26, 1963 in Yuan-Lin, Taiwan. Son of Xing-Cong Shih and Xue-Fen Weng.

Education

Bachelor in Applied Mathematics, Feng Chia University, Taiwan, 1989. Master in Applied Mathematics, National Cheng Chi University, Taiwan, 1991. Doctor of Philosophy, National Tsing Hua University, Taiwan, 1994.

Career

Associate professor National Ping-Tung Institute Commerce, Ping-Tung, Taiwan, since 1994, chairman deputy business administration Taiwan, 1999. Served with Taiwan Army, 1982-1983, Taipei.

Membership

Member of Academy Business Modernization (director since 2004).

Connections

Married Dong-Ling Wang, October 25, 1995. Children: Chun-Rui, Chun-Yan.

father:
Xing-Cong Shih

mother:
Xue-Fen Weng

spouse:
Dong-Ling Wang

child:
Chun-Rui Shih

child:
Chun-Yan Shih