Log In

Shyh-Chin Huang Edit Profile

educator , Mechanical engineer

Shyh-Chin Huang, Chinese mechanical engineer, educator. Recipient Excellent Research awards National Science Council, Taiwan, 1994, research awards, 1989-2004; named Highly Cited Researcher, 2000.

Background

Huang, Shyh-Chin was born on November 11, 1956 in Taipei, Taiwan. Son of Ju-Ter and Yu-Mei (Shiau) Huang.

Education

Bachelor of Science, National Cheng-Kung University University, Tainan, Republic of China, 1979. Master of Science, University Iowa, 1984. Doctor of Philosophy, Purdue University, 1987.

Career

Research assistant University Iowa, Iowa City, 1982-1984, Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1984-1986, teaching assistant, 1985-1987. Associate professor National Taiwan Institute of Technology, Taipei, Taiwan, 1987-1992, professor department mechanical engineering Taiwan, since 1992, section director Vocational Education Center Taiwan, 1991-1994, director Vocational Education Center, 1996—2001. President Nan Kai College, 2001—2004.

Connections

Married Yii-Mei Huang. Children: Tz-Rong, Tz-Ming.

father:
Ju-Ter Huang

mother:
Yu-Mei (Shiau) Huang

spouse:
Yii-Mei Huang

child:
Tz-Rong Huang

child:
Tz-Ming Huang