Log In

Sung-Huei Tseng Edit Profile

educator , Ophthalmologist

Sung-Huei Tseng, Chinese ophthalmologist, educator. Recipient Research award, National Science Council, Executive Yuan, Taiwan, 1999; grantee Research, since 1999. Member of Ophthalmological Academy in Taiwan.

Background

Tseng, Sung-Huei was born on December 25, 1959 in Taichung, Taiwan. Son of Bao-Yi Tseng.

Education

Doctor of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 1985.

Career

Ophthalmologist Dept of Ophthalmology, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, since 1989, professor Taiwan, since 1999. Director Dept of Ophthalmology, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan, since 1995.

Membership

Member of Ophthalmological Academy in Taiwan.

Interests

  • Other Interests

    Swimming, music.

Connections

father:
Bao-Yi Tseng. Tseng