Log In

Yi-Chyun Chiou Edit Profile

researcher , communications engineer

Yi-Chyun Chiou, Chinese communications engineer, researcher.

Background

Chiou, Yi-Chyun was born on September 25, 1979 in Taoyuan, Taiwan.

Education

Bachelor of Science, Feng-Chia University, Taichung, 2001. Master of Science, Feng-Chia University, Taichung, 2003. Doctor of Philosophy, National Chia Tung University, Hsinchu, 2008.

Career

Teaching assistant Feng-Chia University, Taichung, 2001—2003, research assistant, 2001—2003, National Chiao Tung University, Hsinchu, 2004—2008, assistant researcher, since 2008, adjunct assistant researcher, since 2008. Lecturer Nan Kai Institute of Technology, Nanto, 2003—2004.